1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Polje 4
2391 Prevalje
tel.: 02 8234500
e-mail: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
 

 
Odgovorna uradna oseba
dr. Andreja Tinta
e-mail: andreja.tinta@guest.arnes.si
 

 
Datum prve objave kataloga
17. 4. 2023
 

 
Datum zadnje spremembe
17. 4. 2023
 

 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.os-fgp.si
 
2.Splošni podatki o zavodu in ​ informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2. 1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja pravne osebe:
​Osnovnošolsko izobraževanje.
Na področju osnovnošolskega izobraževanja šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še z razdeljevanjem hrane za učence.
 

 
Organigram:
povezava
 

 
 

 
2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb),
        pristojnih za posredovanje informacij in varstvo osebnih podatkov
Pristojna oseba:
ravnateljica:
dr. Andreja Tinta
tel.: 02 82 34 505
e-mail: andreja.tinta@guest.arnes.si
pomočnica: 
Milanka Janežič
tel.: 02 82 34 506
​e-mail: milanka.janezic@guest.arnes.si
 

 
2. 3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov
         Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
         (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega
          registra predpisov)
 
Državni predpisi
 

 
Predpisi EU
 

 
2. 4. ​Seznam strateških in programskih
​        dokumentov po vsebinskih sklopih
 
Seznam strateških in programskih dokumentov
 

 
2. 5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih
         postopkov
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
​Postopki v zvezi s statusom učencev
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Reševanje pritožb staršev in zaposlenih
 

 
2. 6. Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga zavod
 
seznam evidenc
​CEUVIZ (ZOFVI)
Evidenca šoloobveznih otrok (ZOsn)
Evidenca učencev, ki opravljajo NPZ (ZOsn)
Evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah (ZOsn)
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
Zbirka podatkov o članih organov šole
Zbirka podatkov – pogodbe o prehrani
 

 
3. ​Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

www.os-fgp.si

V času uradnih ur:
od 10.00 do 12.00 ter
od 13.00 in 14.00

Do informacij javnega značaja Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, ki niso objavljene na tej spletni strani, je možen dostop v fizični obliki v tajništvu šole, v času uradnih ur.

 

Related Images:

(Skupno 150 obiskov, današnjih obiskov 1)